Schroders: De Amerikaanse productiviteit neemt af - is de dynamiek uit de economie?

De productiviteitsgroei is in de ontwikkelde landen de laatste jaren significant afgenomen, ondanks het economisch herstel. Een zwakkere productiviteit betekent ook een zwakkere loongroei en een dalende welvaartsstandaard op de middellange termijn. Economen vinden het moeilijk om een eenduidige verklaring te vinden voor de productiviteitsdaling. Sommigen zien het als een gevolg van de financiële crisis, anderen wijzen op factoren die voor de crisis al een rol speelden. In een research note kijken Marcus Jennings en Piya Sachdeva, economen bij Schroders, naar een specifiek aspect van de productiviteitsdaling: de afnemende dynamiek van de Amerikaanse economie.

 

Dynamiek al decennia op zijn retour

Sinds de vijftiger jaren neemt de groei van de arbeidsproductiviteit in de VS af. Deze productiviteit wordt vooral bepaald door kapitaal en arbeid. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals de arbeidsmarktdynamiek. Een dynamische arbeidsmarkt kenmerkt zich door het verplaatsen van arbeid naar meer productieve bedrijven. Wanneer de arbeidsmobiliteit hapert, het toetreden en verlaten van de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt en het voor werkgevers lastig is om werknemers aan te stellen en te ontslaan, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de arbeidsmarktdynamiek. 

 

De arbeidsmarktdynamiek neemt sinds de tachtiger jaren af, al varieert het met de economische cycli. De Amerikaanse economie creëert geen nieuwe banen meer aan het tempo waarin ze dat voorheen deed en tegelijkertijd is het lastiger geworden om werknemers te ontslaan. Daarnaast is er sprake van een afname van geografische mobiliteit van Amerikaanse werknemers. De herverdeling van arbeid neemt af en dat is een duidelijk signaal dat de arbeidsmarktdynamiek op zijn retour is. 

 

Er bestaat onder academici geen consensus over wat de precieze onderliggende redenen voor de afnemende arbeidsmarktdynamiek zijn. Jennings en Sachdeva zoeken mogelijke verklaringen in demografische ontwikkelingen, toenemende regulering, afnemende dynamiek in het bedrijfsleven en grotere beschikbaarheid van passende banen binnen de regio.

 

  • Vergrijzing verklaart niet alles

De meest natuurlijke verklaring voor een vermindering van de dynamiek is de vergrijzing van de beroepsbevolking. Maar de vergrijzing alleen kan de oorzaak niet zijn. Uit onderzoek blijkt dat ook onder jongere werknemers de herverdeling van de arbeid gebrekkig is. 

  • Toenemende regulering maakt werknemers honkvast

De toenemende restricties in de ontslagwetgeving en de regulering van de arbeidsmarkt maken het wisselen van baan tijdrovend en kostbaar. Daardoor wisselen werknemers minder gemakkelijk van werkgever.

  • Dynamiek in bedrijfsleven is ook zoek

Het Amerikaanse bedrijfsleven verliest aan dynamiek. De mate waarin nieuwe bedrijven worden opgericht neemt al een aantal decennia af.

  • Verhuizen voor een baan is niet meer nodig

De lagere geografische mobiliteit lijkt erop te wijzen dat werknemers minder hoeven te verhuizen om een passende baan te vinden – ze vinden die wel in hun eigen omgeving. Het aanbod van banen in de ene staat verschilt niet erg veel meer van het aanbod van banen in een andere staat.

 

Neerwaartse trend is niet zomaar te keren

Het blijft nog puzzelen voor onderzoekers, maar de vergrijzing, toenemende regulering en verminderde dynamiek in het bedrijfsleven zijn factoren die een rol spelen in de afnemende arbeidsmarktdynamiek. Dit moet een zorg zijn voor beleggers en beleidsmakers. De verminderde dynamiek van de arbeidsmarkt kan ongewenste gevolgen hebben voor de economie. Het vormt een neerwaartse druk op de productiviteitsgroei, remt de loongroei en beperkt het vermogen van de arbeidsmarkt om schokken op te vangen. Helaas is het een trend die niet zomaar te keren valt.

 

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top